ارائه گواهی مورد تأیید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از طرف پارک بازاریابی ایران


ارائه گواهی مورد تأیید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از طرف پارک بازاریابی ایران

پارک بازاریابی ایران با امضاء تفاهم نامه همکاری با موسسه امیر کبیر امکان ارائه گواهی نامه های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ایجاد نمود.

اول    قبل    بعد    آخر