عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
طرح بازاريابي جامع جهت سيستماتيك نمودن فعاليت هاي بازاريابي و فروش در پارك بازاريابي ايران

در راستاي توسعه حوزه هاي مديريت بازاريابي در كشور،  پارك بازاريابي ايران گامي نو بر مي دارد.
ايجاد فروش سيستماتيك جهت برنامه ريزي، سازماندهي و كنترل شركت هاي بزرگ و كوچك از ديرباز چالشي بزرگ براي مديران بنگاه هاي اقتصادي بوده است.
پارك بازاريابي ايران با همكاري اعضاي فعال باشگاه بازاريابان ايران توانست برنامه هاي عملياتي بازاريابي جهت فروش سيستماتيك را بومي سازي و ايجاد نمايد.
در آينده اي نزديك شرح تفضيلي اين برنامه جهت استفاده بنگاه هاي اقتصادي اطلاع رساني مي گردد.

روابط عمومي پارك بازاريابي ايران

اول    قبل    بعد    آخر