معرفی پارك بازاریابی ايران از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان مشاوره بازاریابی


سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه ای  پارك بازاریابی ایران را جهت ارائه خدمات مشاوره بازاریابی به سازمان بازارگانی استان تهران و معاونت بازارگانی خارجی استان معرفی نمود.

 

سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه ای  پارك بازاریابی ایران را جهت ارائه خدمات مشاوره بازاریابی به سازمان بازارگانی استان تهران و معاونت بازارگانی خارجی استان معرفی نمود.

 

 

اول    قبل    بعد    آخر