عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
معرفی پارك بازاریابی ايران از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان مشاوره بازاریابی


سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه ای  پارك بازاریابی ایران را جهت ارائه خدمات مشاوره بازاریابی به سازمان بازارگانی استان تهران و معاونت بازارگانی خارجی استان معرفی نمود.

 

سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه ای  پارك بازاریابی ایران را جهت ارائه خدمات مشاوره بازاریابی به سازمان بازارگانی استان تهران و معاونت بازارگانی خارجی استان معرفی نمود.

 

 

اول    قبل    بعد    آخر