باشگاه بازاریابان ایرانتاسیس باشگاه بازاریابی ایران متشکل از مجربین ، متخصصین و دانشگاهیان صاحب نام در عرصه بازاریابی ایران
باشگاه بازاریابی ایران قصد دارد با گردآوری متخصصین بازاریابی گامی بهره ور در زمینه توسعه بازاریابی و تجاری سازی محصولات و خدمات ایرانی و خارجی بردارد . به زودی اطلاعات بیشتری اطلاع رسانی می گردد.