عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
پژوهش بازاریابی ، تجاری سازی پارك بازاریابی ایران


دپارتمان پژوهش پارک بازاریابی ایران افتخار همکاری با پژوهشکده  و پژوهشگاه های علوم انسانی را نیز دارد.