پژوهش بازاریابی ، تجاری سازی پارك بازاریابی ایران


دپارتمان پژوهش پارک بازاریابی ایران افتخار همکاری با پژوهشکده  و پژوهشگاه های علوم انسانی را نیز دارد.