انگيزه تشكيل پارك بازاريابيانگیزه های تاسیس پارک مجازی فناوری بازاریابی ایران

انگیزه تاسیس وفلسفه تشکیل این پارک همانند دیگر کشورها بوده است. ارکان اصلی این فلسفه بدین شرح است: فراهم آوردن بسترهای مورد نیاز به منظور پرورش و شکوفایی خلاقیت پژوهشگران و نوآوران از طریق گردهم آوردن مجموعه عناصر، نهادها، شرکت ها، سازمان ها و حتی افراد منفردی که در امر خلق، پرورش، تولیدی  کردن و ارتقای کیفیت یک یا چند فناوری در علم مدیریت بازار تعریف شده است و در مورد نیاز جدی جامعه فعالند، تسهیل ارتباطات و نزدیکی عناصری که در چرخه تحقیقات و توسعه و تولید به کسب و کار اشتغال دارند، برگزاری سمینارها، کنفرانس ها و نشست های مختلف تخصصی و آموزشی جهت بسط علمی و توسعه فناوری ، صرفه جویی اقتصادی در سرمایه گذاری ها ، استفاده مشترک از امکانات ، بانک های اطلاعاتی و ...