عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
تفاوت پارك بازاریابی و باشگاه بازاریابان
پس از تشکیل پارک بازاریابی ایران و حمایت آن از طرف متخصصین امر ، استقبال عظیمی از دانشجویان و متقاضیان همکاری به عمل آمد. لیکن اعضاء و مشاوران اتاق فکر پارک طی جلسه ای تصمیم به تشکیل باشگاه بازاریابان ایران نمودند که طی آن افراد مستعد و علاقه مند را پرورش و ارتقاء داده تا بتوانند در فعالیت های پارک فناوری بازاریابی شرکت نمایند.
در نتیجه باشگاه بازاریابان جهت گردآوری و پرورش دانشجویان و علاقه مندان به مدیریت بازاریابی تشکیل گردید و آنچه در پارک بازاریابی صورت می پذیرد ،ارسال خبرنامه مدیریت بازاریابی ،سمینار و همایش های آموزشی و ارتقاء دهنده در زمینه مدیریت بازار ،مشاوره به شرکت های متقاضی همکاری ، پی گیری اخبار روز مدیریت بازاریابی ایران و جهان ،برگزاری تورهای آموزشی و عملی نمایشگاهی داخلی ،برگزاری تور تحقیقات بازار خارج از کشور ،توسعه و ارتقاء بازاریابان جوان و دانشجو ( در قالب باشگاه بازاریابان ایران ) ،مصاحبه با افراد موفق در بازاریابی و چاپ و نشر اطلس بازاریابی دو سالانه است که به کمک و پشتیبانی اعضای باشگاه بازاریابان ایران صورت می پذیرد.