عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
شرايط احراز اعضای باشگاهكليه افراد حقيقی و حقوقی علاقه مند به علم و حرفه بازاریابی و تجاری سازی واجدين شرايط عضويت در باشگاه بازاریابان ایران میباشند