شرايط احراز اعضای باشگاهكليه افراد حقيقی و حقوقی علاقه مند به علم و حرفه بازاریابی و تجاری سازی واجدين شرايط عضويت در باشگاه بازاریابان ایران میباشند