كارت اعضای باشگاهکلیه افرادی که عضو باشگاه باشند ، کارت عضویت دریافت می کنند.

اعتبار این کارت سه سال می باشد