سرفصل های پژوهش بنگاه ها

سرفصل های پژوهشی كه تاكنون پارك بازاریابی به بنگاه های اقتصادی و تجاری ارائه كرده است شامل:

تحلیل ساختار بازار
پژوهش های آزمون ایده قبل از تولید انبوه
سنجش صدای مشتری
VOC
ارزیابی رضایت پیمایشی در مورد محصول، برند، واحدهای سازمانی
ارزیابی رضایت واحدهای زنجیره تأمین
بررسی سیستم توزیع 
تحلیل موقعیت 
SWOT
بررسی اثربخشی فعالیت های مختلف ترویج Promotion مانند تبلیغات، روابط عمومی، فروش شخصی، بازاریابی مستقیم
تحلیل قیمت محصولات و قیمت گذاری رقبا