روش های پژوهش
روش های پژوهش های بازاریابی كه تا كنون در پارك مورد استفاده قرار گرفته است شامل :

- بنچ مارك
- مهندسی معكوس
- اطلاعات ثانویه ( اطلاعات حاصل از پژوهش های گذشته )
- آزمون تبلیغات
- بازدید حضور كالا (جدید)
- پژوهش حرفه ای و میدانی
- نظرسنجی تخصصی و هدفمند
- تحقیقات بازار كانال توزیع
- تحقیقات بازار از مجاری اطلاعات دولتی
- كسب اطلاع از موسسات بین المللی تحقیقات بازار
- روش های تحقیق كمی و كیفی
- تحقیقات بازار پیمایشی
- استفاده از متد خرید مخفی
-استفاده از متد بازار ساختگی