عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
شرايط اعطاي نمايندگي فعال

- شرايط ارائه نمايندگي 
تصوير اجاره نامه يا سند مالكيت
تصوير شناسنامه و كارت ملي
تصوير آخرين مدرك تحصيلي متقاضي
4 قطعه عكس 4*3
3 قطعه عكس 18*13 از دفتر در نماي مختلف داخل و خارج
كروكي محل دفتر
معرفي حداقل يكنفر با مدرك كارشناسي ارشد رشته مديريت
پر كردن فرم درخواست
واريز مبلغ 50.000.000 ريال به شماره حساب 1391885488 به شماره کارت 3407-2073-3379-6104 به نام سید حسام الدین میرکاظمی نزد بانک ملت واریز نمایید

- خدمات قابل ارائه به نمايندگي ها در بخش آموزش
برگزاري دوره هاي مهارت آموزي بازاريابي و تجاري سازي با هماهنگي پارك بازاريابي ايران
اعزام اساتيد مجرب جهت برگزاري دوره هاي آموزشي

- خدمات قابل ارائه به نمايندگي ها در بخش پژوهش
كليه فعاليت هايي كه در حوزه پژوهش پارك بازاريابي ايران انجام مي شود قابل ارائه به نمايندگان مي باشد. لذا در صورتي كه نماينده اي امكان ارائه اين خدمات را نداشته باشد از افراد حاضر در باشگاه بازاريابان ايران در اين زمينه استفاده مي نمايد

- خدمات قابل ارائه به نمايندگي ها در بخش مشاوره
مشاوره تلفني و پروازي از جمله خدمات قابل ارائه به نمايندگان مي باشد
ارائه فرمت هاي مربوط به آناليز و تجزيه و تحليل شركت ها و بازارهاي هدف قابل ارائه به نمايندگان مي باشد

- خدمات قابل ارائه به نمايندگي ها در بخش طراحي سيستم فروش
سيستم فروش طرحي مدون و كامل مي باشد كه كليه فعاليت هاي شركت ها و شرايط محيط را آنليز نموده و روش هاي بازاريابي و فروش را به صورت سيستماتيك برنامه ريزي، اجرا و كنترل مي نمايد.

- ديگر خدمات قابل ارائه به نمايندگي ها
در صورتي كه شركت ها در شهرهاي غير از تهران نياز به همكاري با پارك بازاريابي ايران داشته باشند و از طريق سازمان هاي صنايع و معادن به پارك بازاريابي ايران معرفي شوند قابل معرفي جهت انجام برخي فعاليت ها به شعب استاني مي باشند