عضو باشگاه بازاريابان ايران شويد


تماس با مشاور ارشد
196 85 34 0912
77655810  021

   
مراحل صادرات کالا
مراحل صادرات کالا را میتوان به موارد ذیل تقسیم نمود:
درخواست کالا توسط خریدار,رایزنی و مباحث معملاتی بین خریدار و فروشنده,سفارش کالا توسط خریدار,عقد قرار داد میان خریدار و فروشنده,گشایش اعتبارات اسنادی(ال سی) , حمل کالا طبق شرایط منعقد در قرارداد,ورود به گمرک و طی نمودن مراحل ترخیص,و در نهایت پرداخت معامله اسناد با بانک (دریافت وجه کالا)

بر اساس آئين نامه اجرائي ورود هر نوع كالا به منطقه آزاد است به استثناي كالاهايي كه در شرع مقدس اسلام با قوانين كشوري غير مجاز شناخته شده است آزاد مي باشد. اين كالاها مي تواند از هر مبداء به جزء با مبداء ساخت اسرائيل با كمترين تشريفات وارد منطقه گردد.
اما رعايت مقررات و ضوابط بهداشتي، امنيتي، فرهنگي و استاندارد بر اساس ضوابط مورد عمل در منطقه براي كليه وارد كنندگان الزامي است. ميزان عوارضي كه بر ورود كالا تعلق مي گيرد از جمله منابع درآمد منطقه و تامين اعتبارات مورد نياز براي اجراي طرح هاي زير بنايي منطقه محسوب مي گردد. در ضمن ميزان عوارض اخذ شده در منطقه آزاد است به نحوي تعيين خواهد شد كه امكان رقابت با مناطق آزاد كشور را فراهم آورد.
09123787636