مشاور فروش

مشاور فروش با مدل برنامه ریزی سیستماتیك بازاریابی و فروش پارك بازاریابی ایران، اثربخش تر و كاراتر است.

مدل برنامه ریزی بازاریابی و فروش سیستماتیك توسط 35 نفر دكترین عضو هیئت علمی تأیید شده است و به تبع آن نیز مورد حمایت سازمان توسعه تجارت ایران قرار گرفته است.
برای كسب اطلاعات بيشتر در مورد پیاده سازي اين مدل و استفاده از شرايط و تسهيلات سازمان توسعه تجارت می توانيد با شماره تلفن 77655810 تماس حاصل فرمائيد.